Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda fick i uppdrag av Göteborgs Stad att öka kunskapen kring våld i nära relationer. Målet var att målgruppen dvs. frikyrkliga församlingar i Göteborg blir en aktiv aktör i det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer och att personer som är utsatta för eller utövar våld får stöd och hjälp i sin våldsutsatthet. Projektet krävde ett kommunikationskoncept, ett ”kampanjupplägg” som användes i valda kanaler, t ex för föreläsningar, studiecirklar, trycksaker.  Ämnet är tabubelagt och känsligt och det är därför viktigt att ha en vokabulär, ett gemensamt språk och tonalitet, som underlättar samtal och dialoger samtidigt som budskapen ska vara tydliga. Syftet var att få till stånd en attitydförändring och våga prata om problemet ute i församlingarna.

Uppdrag: kampanjkoncept, folder, marknadsmaterial

 

Scroll to Top