Personuppgiftspolicy Clout AB (Add Clout 556672-0966)


Definitioner
En personuppgift är en form av upplysning som avser en identifierad, eller identifierbar person. Upplysningar som indirekt kan leda till att en person blir identifierad utgör därmed personuppgifter.

När vi behandlar personuppgifter har vi alltid ett ändamål och en eller flera rättsliga grunder som behandlingen stödjer sig mot. De vanligaste lagliga grunder vi använder är:

  • Avtal – när fullgörandet av våra avtalsplikter kräver att vi behandlar personuppgifter.
  • Lag – när lag kräver att vi behandlar personuppgifter.
  • Intresseavvägning – när vi gjort en intresseavvägning som resulterat i att vi anser oss ha ett berättigat intresse att behandla personuppgifter.
  • Samtycke – när berörd person ger sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

Lagring av personuppgifter
Principen för sparande av personuppgifter är att endast spara dem så länge som är nödvändigt för att kunna:

  • Fullgöra skyldigheter enligt ingångna avtal.
  • Följa gällande lag och praxis.
  • Utföra de uppgifter för det ändamål personuppgifterna samlats in.

Som huvudregel innebär det att information som inte lagligen eller avtalsrättsligt kräver vidare lagring, tas bort inom skälig tid efter att den använts för sitt ändamål.

Föreligger det ett berättigat intresse av att spara uppgifterna görs en intresseavvägning till vilken det ingår en bedömning om uppgifterna kan anonymiseras.

Delning av personuppgifter
För oss är din sekretess viktig. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att begränsa riskerna för felaktig behandling av personuppgifter samt säkerställer att endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till samarbetspartners och underleverantörer som levererar tjänster till Clout eller till våra uppdragsgivare, t ex IT-tjänster, tryckeritjänster, översättningstjänster mm. som krävs för att Clout ska kunna fullfölja sina åtaganden.

Fakturering och bokföring
I samband med fakturering och bokföring behandlas även vissa personuppgifter så som referenspersoner och e-postadresser.Bokföringsunderlag ska enligt lag sparas i minst sju år. Efter avslutat avtalsförhållande gallras redovisningssystemet från personuppgifter som inte omfattas av bokföringslagen. Övriga uppgifter sparas i sju år. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Avtal och Lag.

E-postutskick
Clout skickar regelbundet e-postutskick till de som samtycker till att få dessa. Genom att anmäla intresse för att ta emot e-postutskick från Clout samtycker man till vår behandling av personuppgifter. De uppgifter som vi behandlar är din e-postadress. I varje e-postutskick finns möjlighet att dra tillbaka samtycket och därmed även bli raderad från sändlistan. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Samtycke.

Övriga ärenden
Personuppgifter som skickas till oss i samband med förfrågningar och dialoger som till exempel offertförfrågan, leveransförfrågan, kundundersökning etc behandlas vanligtvis enligt huvudregeln, vilket innebär att information som inte lagligen eller avtalsrättsligt kräver vidare lagring, tas bort inom skälig tid efter att de använts för sitt ändamål. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Samtycke och Lag.

Kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig är Clout AB, Pusterviksgatan 13b 413 01 Göteborg. Om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling går det bra att ringa oss på telefon 0733 220403  eller skriva till oss på info@clout.se